اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی

 

معرفي کارشناسان

کارشناس واحد آمار و فناوری اطلاعات : علی آبداری

پست الکترونيک:    a.abdari@doe.ir