دامنه عملکرد:  استان خراسان شمالی  
 مدت زمان انجام کار : از تاریخ وصول نامه تا ارسال پاسخ به مرجع استعلام کننده حداکثر   ۱۵    روز
 مراحل و شرح اقدامات :
۱)  ارائه نامه استعلام از ارگان‌های ذیربط (از طریق پست و یا توسط متقاضی ).
۲)  ارجاع استعلام به کارشناس مربوطه و یا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مورد نظر(در صورت وجود اداره شهرستان)

۳)  تکمیل پرونده
 
۴) تکمیل و ارائه پرسشنامه زیست محیطی و همچنین پرداخت هزینه کارشناسی بر اساس تعرفه مصوب توسط متقاضی.
 
۵) بازدید از محل معرفی شده و فرایند فعالیت واحد تولیدی  توسط کارشناس مربوطه(به همراه متقاضی).
 
۶) تهیه و ارائه گزارش زیست محیطی واحد توسط کارشناس.
 
۷) بررسی گزارش کارشناسی به منظور مطابقت وضعیت شرایط نام‌برده  با استانداردهای زیست محیطی در کمیته کارشناسی بررسی واحدها در اداره کل و بررسی نتایج آنالیز خود اظهاری در پایش
۸) ارسال پاسخ به ارگان استعلام کننده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست
   مدارک مورد نیاز :
 
۱) پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی .
 ۲) فیش پرداخت شده متقاضی بابت تعرفه کارشناسی.(حساب  ۲۱۷۰۶۰۱۸۱۵۰۰۲  بانک ملی شعبه میدان دولت بجنورد به نام اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی)

۳) افتتاح حساب یک در هزار فروش تولیدات نزد شعب یکی از بانک‌های عامل

 ۴) ارائه آنالیز خود اظهاری در پایش