دامنه عملكرد:  استان خراسان شمالي
   مدت زمان انجام كار :از تاريخ وصول نامه تا ارسال پاسخ به مرجع استعلام كننده حداكثر 15 روز
 مراحل و شرح اقدامات :
1)  ارائه نامه استعلام از ارگان‌های ذی‌ربط (از طریق پست و يا توسط متقاضي ).
2)  ارجاع استعلام به كارشناس مربوطه و یا اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مورد نظر(در صورت وجود اداره شهرستان)                                                                                     3) تشکیل پرونده         

 4) تكميل و ارائه پرسشنامه زيست محيطي و همچنين پرداخت هزينه كارشناسي بر اساس تعرفه مصوب توسط متقاضي.
 
5) بازديد از محل معرفي شده توسط كارشناس مربوطه(به همراه متقاضي).
 
6) تهيه و ارائه گزارش زيست محيطي واحد توسط كارشناس.
 7) بررسي گزارش كارشناسي به منظور مطابقت وضعيت محل معرفي شده با ضوابط زيست محيطي استقرار صنايع در كميته کارشناسی استقرار صنايع
8) ارسال پاسخ به ارگان استعلام كننده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست
   مدارک مورد نیاز :
1) پرسشنامه تكميل شده توسط متقاضي .
2)  فيش پرداخت شده متقاضي بابت تعرفه كارشناسي.                              

 3) طرح توجیهی واحد  + دیاگرام فرایند تولید کارخانجات و پروژه‌های بزرگ کشاورزی و دام‌پروری  (مصرف آب ،برق و گاز و نحوه دفع  در فرایند تولید گردد )   

 4) کپی موافقت اصولی و جواز تاسیس                 

 5) کپی سند مالکیت + کپی شناسنامه برای اشخاص حقیقی + آگهی تغییرات و روزنامه برای شرکت‌ها و مؤسسات

    6) تهیه پوشه به رنگ سبز مخصوص فایل گردان