اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی

 

فعالیتهای واحد محیط انسانی

 

صدور مجوز احداث واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی

صدور مجوز بهره برداری واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی

گشت وکنترل و پایش واحدهای صنعتی

رسیدگی به شکوائیه ها