صدور پروانه رایگان دفع حیوانات زیانکار

 
·         دامنه عملکرد : مناطق آزاد استان خراسان شمالی
·       شرایط صدور :
1- دارا بودن مجوز حمل سلاح ساچمه زنی معتبر به نام شخص
2-عدم سوء پیشینه در خصوص شکار وحوش و صید غیر مجاز
 

·       مراحل انجام کار :

1- درخواست متقاضی به همراه مدارک مورد نیاز مبنی بر خسارت وارده با تائید شورا روستا و بخشداری منطقه
2-ارائه مدارک مورد نیاز مندرج در ذیل
3-بازدید کارشناسی از طرف اداره کل - تکمیل فرم تأییدیه خسارت
4-بررسی و تائید مدیریت - صدور مجوز
 

·       مدارک مورد نیاز :

1-   یک قطعه عکس
2- کپی شناسنامه یک برگ
3-تکمیل فرم قرارداد و تعهد نامه
4-اصل و کپی جواز حمل سلاح ارائه دفترچه شناسایی شکارچیان ساچمه زنی