سنجش گازهای خروجی خوروها

روشهای نمونه برداری از منابع :

۱) نمونه برداری مقطعی :

پس از نمونه برداری و آنالیز نمونه ها در صورت مغایرت نتایج با استانداردهای زیست محیطی اقدامات بعدی صورت می گیرد

۲) نمونه برداری منظم ماهانه از منابع آب استان :

به منظور سنجش کیفی منابع آب استان بصورت ماهیانه از این منابع نمونه برداری می شود .

مدارک لازم جهت اندازه گیری خروجی اگزوز خودروهای مزایده ای بمنظور شماره گذاری :

۱) کپی سند مالکیت وسیله نقلیه (برگه واگذاری خودرو )

۲) واریز مبلغ کارشناسی (560000 ریال ) بابت خودروهای مزایده‌ای جهت شماره گزاری اتومبیل‌ها در وجه حفاظت محیط زیست به حساب شماره  ۲۱۷۰۶۰۱۸۱۸۰۰۷   بانک ملی شعبه دولت و ارائه فیش آن